Thursday, April 10, 2008

6 new messages in 6 topics - digest

:: unzeen ::
http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

unzeen@googlegroups.com

Today's topics:

* Fractal Art ~ Flower - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/7bcd34cf3e45e7dc?hl=en
* ค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องของ AirAsia - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/3df8c1724ff1cdec?hl=en
* ความดีไม่มีที่สิ้นสุด - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/fa70ba23fe7462e8?hl=en
* อ่ะจึ่ยย!! แล้วใครจะเก็บจะล้างละเนี่ย - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/6f72d7832a234a12?hl=en
* Tarzan Man - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/f5aaf2a65c738941?hl=en
* Pocket MP3 Player - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/e52ad92c935c8f8f?hl=en

==============================================================================
TOPIC: Fractal Art ~ Flower
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/7bcd34cf3e45e7dc?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Tues, Apr 8 2008 11:57 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]


==============================================================================
TOPIC: ค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องของ AirAsia
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/3df8c1724ff1cdec?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Wed, Apr 9 2008 2:18 am
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

ค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง

เริ่มต้นกับ.. ค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง

ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2551 เป็นต้นไป
ผู้โดยสารที่ต้องการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องต้องชำระค่าธรรมเนียมการขนส่งสัมภาระในอัตราชิ้นละ
30 บาท หากแจ้งความจำนงล่วงหน้า หรือชิ้นละ 50 บาท หากแจ้งความจำนง ณ
เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินฯ ประจำท่าอากาศยาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์<http://www.airasia.com/site/th/th/page.jsp?reference=contact>และ
เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร<http://www.airasia.com/site/th/th/page.jsp?reference=contact>
อัตราค่าธรรมเนียม
แจ้งความจำนงล่วงหน้า ชิ้นละ 30 บาท แจ้งความจำนง ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ชิ้นละ
50 บาท
คำถามที่พบบ่อย 1.
ทำไมไทยแอร์เอเชียจึงต้องเก็บค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง?
ไทยแอร์เอเชียเชื่อว่าผู้โดยสารควรได้รับสิทธิในการเลือกใช้บริการที่ต้องการ
และเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนที่ตนเองใช้บริการเท่านั้น
ด้วยวิธีการนี้ทำให้ไทยแอร์เอเชียสามารถคงการให้บริการในอัตราที่ประหยัดกว่าได้
ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดของเรา

ก่อนหน้านี้ค่าใช้จ่ายในการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องถูกรวมอยู่ในค่าโดยสารโดยอัตโนมัติ
ซึ่งหมายความว่าผู้โดยสารที่เดินทางโดยถือสัมภาระขึ้นเครื่องตามปกติต้องแบกรับภาระผู้โดยสารท่านอื่นที่ฝากสัมภาระหนักลงใต้ท้องเครื่องด้วย
แต่ด้วยบริการนี้จะทำให้ผู้โดยสารเสียค่าใช้จ่ายตามจำนวนสัมภาระจริงที่ตนเองได้พกพาไปขณะเดินทาง

สืบเนื่องจากค่าเชื้อเพลิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ไทยแอร์เอเชียมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเดินทางด้วยการกระตุ้นให้ทุกคนเดินทางด้วยสัมภาระน้อยชิ้น
ซึ่งน้ำหนักของสัมภาระที่น้อยลงจะส่งผลให้เครื่องบินเผาพลาญเชื้อเพลิงน้อยลง
ลดการก่อมลภาวะและช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
นอกจากนี้สัมภาระที่ลดลงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ณ
ท่าอากาศยานและการเช็คอินได้อีกด้วย
2. ค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องมีผลบังคับใช้เมื่อใด?
ค่าบริการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน หนึ่งนาที ของเช้าวันที่ 21
เมษายน 2551 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งก่อนวันที่ 21 เมษายน 2551
จะได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง
ไม่ว่ากำหนดการเดินทางจะเป็นเมื่อใดก็ตาม 3.

สายการบินอื่นๆ ไม่เก็บค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง
ทำไมไทยแอร์เอเชียจึงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว?
โดยพื้นฐานแล้วไทยแอร์เอเชียยึดมั่นการให้บริการในราคาประหยัด
และเราเชื่อว่าผู้โดยสารควรเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนที่ได้ใช้บริการจริงเท่านั้น
แต่เนื่องด้วยความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกทำให้ไทยแอร์เอเชียเล็งเห็นว่าควรมีการรณรงค์ให้ผู้โดยสารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทาง
โดยลดน้ำหนักและจำนวนสัมภาระที่พกพาไปกับการเดินทาง

การเก็บค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องถือเป็นนโยบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินราคาประหยัดในยุโรป
และสหรัฐอเมริกา
ส่วนสายการบินที่ให้บริการโดยไม่เก็บค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องโดยตรงจะผนวกค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ลงไปในบัตรโดยสารที่มีราคาสูง ที่ไทยแอร์เอเชีย
ผู้โดยสารมีทางเลือกที่จะจ่ายเพิ่มเฉพาะในส่วนที่ใช้บริการจริงเท่านั้น
4. ไทยแอร์เอเชียคิดค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องในอัตราเท่าไร?
สัมภาระที่ต้องการฝากลงใต้ท้องเครื่องจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจำนวนชิ้น
แต่รวมทั้งหมดจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับผู้โดยสาร 1 ท่าน
(ยกเว้นทารก) หากสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขนส่งสัมภาระน้ำหนักเกินตามข้อกำหนดเดิมของสายการบิน

ท่านผู้โดยสารควรแจ้งความจำนงฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าเพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียม
อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในขณะเช็คอินอีกด้วย
ซึ่งการแจ้งความจำนงล่วงหน้าสามารถกระทำได้ในขณะที่ทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย
24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง โดยมีรายละเอียดของค่าธรรมเนียม ดังนี้

สกุลเงิน THB RM IDR USD MOP CNY HKD BND PHP SGD แจ้งความจำนงล่วงหน้า
(อัตราพิเศษ) 30 3 9000 1 8 7 8 1 41 1 แจ้งความจำนงเมื่อทำการเช็คอิน
(อัตราปกติ) 50 5 15000 2 13 12 13 2 68 2 5.
ผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องที่ท่าอากาศยานได้หรือไม่?
ผู้โดยสารควรแจ้งความจำนงการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องเมื่อทำการสำรองที่นั่งไม่น้อยกว่า
24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง เพื่อรับส่วนลดค่าบริการในราคาพิเศษ
ซึ่งสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ www.airasia.com ศูนย์บริการลูกค้า
เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร และเคาน์เตอร์เอเชียประจำท่าอากาศยานทุกแห่ง

ผู้โดยสารที่ต้องการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องในวันเดินทางจะต้องจ่ายค่าบริการในอัตราที่สูงกว่า
ไทยแอร์เอเชียยึดมั่นให้บริการที่สะดวกสบายสำหรับผู้โดยสาร
เราขอแนะนำให้ท่านแจ้งความจำนงฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลาในการเช็คอินและเงินในกระเป๋าของท่าน
6. ผู้โดยสารยังคงต้องจ่ายค่าสัมภาระน้ำหนักเกินอีกหรือไม่?
ผู้โดยสารจะต้องจ่ายค่าสัมภาระน้ำหนักเกินเพิ่มเติม
หากสัมภาระของท่านมีน้ำหนักมากกว่า 15 กิโลกกรัม
โดยติดต่อชำระได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินประจำท่าอากาศยานเมื่อทำการเช็คอิน
7. ไทยแอร์เอเชียกำลังพยายามจะหารายได้เพิ่มเติมโดยใช้นโยบายนี้หรือไม่?
เนื่องมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไทยแอร์เอเชียจึงต้องเรียกเก็บค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง
เพื่อให้เรายังคงให้บริการได้ในราคาประหยัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
การลดน้ำหนักสัมภาระที่บรรทุกไปบนเครื่องบินจะทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยลง
ลดมลภาวะทางอากาศ และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ผู้โดยสารที่มีสัมภาระน้อยกว่าจะไม่ต้องแบกรับภาระในการจ่ายค่าบริการให้กับผู้โดยสารที่มีสัมภาระมากกว่า
นโยบายนี้จะส่งผลให้ผู้โดยสารนำแต่สิ่งของที่จำเป็นติดตัวไปกับการเดินทาง
และทำให้เราให้บริการได้ในราคาประหยัดสำหรับทุกท่าน
ไทยแอร์เอเชียมุ่งหวังที่จะให้ผู้โดยสารเดินทางด้วยสัมภาระน้อยชิ้นและเสียค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนที่ใช้บริการจริงเท่านั้น
8. ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้กี่ชิ้น และน้ำหนักเท่าไร?
ผู้โดยสาร (ยกเว้นทารก) สามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น
ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 56 ซ.ม. x 36 ซ.ม. x 23 ซ.ม. และน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

สัมภาระดังกล่าวจะต้องสามารถเก็บใต้ที่นั่งด้านหน้าของผู้โดยสารหรือในช่องเก็บสัมภาระเหนือศรีษะได้
หากสายการบินฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าสัมภาระดังกล่าวมีขนาดหรือน้ำหนักเกินกว่าที่ได้ระบุไว้
สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารถือสัมภาระดังกล่าวขึ้นเครื่องได้
9.

ผู้โดยสารจะนำเครื่องใช้ส่วนตัวที่เป็นของเหลวหรือเจลติดตัวขึ้นเครื่องไปได้อย่างไร
ในเมื่อข้อบังคับด้านความปลอดภัยระบุว่าผู้โดยสารไม่สามารถพกพาของเหลวหรือเจลขึ้นเครื่องได้?
อันที่จริงผู้โดยสารสามารถนำเครื่องใช้ส่วนตัวที่เป็นของเหลวหรือเจลติดตัวขึ้นเครื่องได้
ทั้งนี้ต้องมีปริมาณที่ไม่เกินกว่าตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับด้านความปลอดภัย
ผู้โดยสารควรศึกษาข้อบังคับด้านความปลอดภัยสากลในเรื่องสิ่งของที่สามารถพกพาขึ้นเครื่องได้
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของท่าน

http://www.airasia.com/site/th/th/page.jsp?reference=baggage


==============================================================================
TOPIC: ความดีไม่มีที่สิ้นสุด
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/fa70ba23fe7462e8?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Wed, Apr 9 2008 7:55 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]


==============================================================================
TOPIC: อ่ะจึ่ยย!! แล้วใครจะเก็บจะล้างละเนี่ย
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/6f72d7832a234a12?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Wed, Apr 9 2008 8:06 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Tarzan Man
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/f5aaf2a65c738941?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Wed, Apr 9 2008 8:36 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]


*Johan Lorbeer is a German street performer. *
*He became famous in the past few years *
*because of his "Still-Life" Performances, which took place in the public
area.*
*His installations includes "Proletarian Mural" and "Tarzan", *
*which are famous in Germany.*
*Several of these performances feature Lorbeer in
an apparently impossible position.*

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Pocket MP3 Player
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/e52ad92c935c8f8f?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Wed, Apr 9 2008 8:37 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

*Pocket MP3 Player*

Matthias Lange created the Mp3 Pocket Player,
designed to be comfortably used while worn in the trouser pocket.
Due to the curved shape all relevant controls and the display are visible,
no matter if the user is sitting or walking.

[image: []]

[image: []]

[image: []]

==============================================================================

You received this message because you are subscribed to the Google Groups ":: unzeen ::"
group.

To post to this group, send email to unzeen@googlegroups.com or visit http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

To unsubscribe from this group, send email to unzeen-unsubscribe@googlegroups.com

To change the way you get mail from this group, visit:
http://groups.google.com/group/unzeen/subscribe?hl=en

To report abuse, send email explaining the problem to abuse@googlegroups.com

==============================================================================
Google Groups: http://groups.google.com?hl=en

No comments: