Wednesday, February 20, 2008

4 new messages in 4 topics - digest

:: unzeen ::
http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

unzeen@googlegroups.com

Today's topics:

* Giggle no.412 ~ in Office - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/3d8342bcaa3c5a47?hl=en
* โดราเอม่อน เวอร์ชั่นลาว - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/a3d12e02edb229f8?hl=en
* ทำไปได้ - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/c23536526b53b2df?hl=en
* วาดศิลป์สวยบนท้องนา - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/9e8f8a81979e1871?hl=en

==============================================================================
TOPIC: Giggle no.412 ~ in Office
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/3d8342bcaa3c5a47?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Tues, Feb 19 2008 7:07 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: โดราเอม่อน เวอร์ชั่นลาว
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/a3d12e02edb229f8?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Tues, Feb 19 2008 7:43 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

*คำศัพท์***

ถืก = ถูก

ย้างไฟ = ย่างไฟ

ขนหนาวแตก = ขนลุก

ท่อใด = เท่าใด, เท่าไหร่

โต = ตัว

ฝันกางเวน = ฝันกลางวัน

หนี้ = นี่

ปู่ม่อน = ปู่ทวด

ลม = คุย, พูดคุย

หยุ้งๆ = ยุ่งๆ

หลิ้นกีลา = เล่นกีฬา

บาดนี้ = บัดนี้

ฟ้าวก่อน= เดี่ยวก่อน

ซงปึก (ทรงปึก) = โง่มาก

บักยักตู้ย = บักยักษ์ตุ้ย คือ ไจแอนด์

ปื้มรูป = อัลบัมรูป

แต่งดอง = แต่งงาน

ขี้ตัวะ = ขี้โม้

อี่ดู = เอ็นดู, น่าสงสาร

ตายคักๆ = ตายแน่ๆ

หลิ้นนำกัน = เล่นด้วยกัน

ลาว = เขา

ขี้หมิ่นหม้อ เด็กกรุงเทพจะรู้จักไหมนี่อ่ะ... เขม่าก้นหม้อก็แล้วกัน...

แก้เคื่อง = แก้เครื่อง (เสื้อผ้า)

จ่ม = บ่น

เส็ง = สู้ แข่งขัน

เวียก = งาน

หล้มจม = ล่มจม

ถ้วม = ท่วม

ทุก = ทุกข์

เงินขวันถง = เงินขวัญถุง

อัด = อัฐ

ย้อน = เพราะ

สะตะวัดทีซาว = ศตวรรษที่ ยี่สิบ

บ่อน = ที่

บักเผด = บักเปรต


==============================================================================
TOPIC: ทำไปได้
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/c23536526b53b2df?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Tues, Feb 19 2008 7:58 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: วาดศิลป์สวยบนท้องนา
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/9e8f8a81979e1871?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Tues, Feb 19 2008 10:19 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

==============================================================================

You received this message because you are subscribed to the Google Groups ":: unzeen ::"
group.

To post to this group, send email to unzeen@googlegroups.com or visit http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

To unsubscribe from this group, send email to unzeen-unsubscribe@googlegroups.com

To change the way you get mail from this group, visit:
http://groups.google.com/group/unzeen/subscribe?hl=en

To report abuse, send email explaining the problem to abuse@googlegroups.com

==============================================================================
Google Groups: http://groups.google.com?hl=en

No comments: