Wednesday, November 14, 2007

:: u n z e e n :: ตู้หยอดเหรียญทำงานยังไง

[]

[]

[J][A][A]

~ Unzeen Mailing List ~
Knowledge and Entertainment
Join this group, go to website ' http://groups.google.com/group/unzeen '
or send blank e-mail to ' unzeen-subscribe@googlegroups.com '

[]  

เราอาจจะซื้อสินค้าและใช้บริการนานาชนิดด้วยการหยอดเหรียญ เช่น ใช้โทรศัพท์ ซื้อตั๋วรถไฟ ซื้อเครื่องดื่มและของว่างหรือเล่นตู้พนันแบบคันโยก

ก่อนที่ตู้หยอดเหรียญจะให้สิ่งของหรือบริการแก่เรา เครื่องจะสำรวจ และทดสอบ เหรียญอย่างถี่ถ้วนด้วยวิธีต่างๆ และจะไม่ยอมรับเหรียญที่มีค่าไม่ตรงกับที่กำหนด เช่น เหรียญต่างประเทศ เหรียญปลอมหรือแขวนใส่ตะปูควง

เงินเหรียญทุกชนิดในโลกจะมีลักษณะเฉพาะตัว มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา และน้ำหนักต่างกันไป และองค์ประกอบทางเคมีก็ยังต่างกันอีกด้วย

ตู้หยอดเหรียญจะตรวจสอบคุณสมบัติเหล่านี้ และต่อเมื่อเหรียญไหล ไปตาม ช่องทางที่ถูกต้องในเครื่องเท่านั้น จึงจะไปกระตุ้นให้กลไกของเครื่องทำงานได้

ถึงจะมีเพี้ยนแปรไปหลายแบบ แต่ตู้หยอดเหรียญโดยทั่วไป ก็จะทำงานตามหลัก ต่อไปนี้คือ เริ่มแรกช่องหยอดเหรียญจะตรวจสอบโดยไม่ยอมให้เหรียญที่กว้าง หนา หรือคดงิเกินไปผ่านเข้าไปในช่องได้

เหรียญที่ผ่านเข้าไปได้ อาจผ่านเครื่องตรวจอีกว่ามีรูตรงกลางหรือไม่ (เครื่องจะจับ ได้ถ้าหยอดห่วงเข้าไป) ถ้าเป็นเหรียญก็จะตกลงไป ที่คานกระดกที่ถ่วงน้ำหนักไว้พอดี ถ้าเหรียญหนักพอ คานจะกระดกลงทำให้มันกลิ้งไปที่รางวิ่ง ถ้าเบาไปคานไม่กระดก มันจะตกสู่ช่องคายเหรียญคืน

เหรียญที่เครื่องรับไว้ ณ จุดนี้จะกลิ้งตามคานวิ่งไปผ่านแม่เหล็ก ขณะผ่านสนาม แม่เหล็กก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น ในเหรียญเล็กน้อยทำให้วิ่งช้าลง ปริมาณของ กระแสไฟฟ้านี้ ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเหรียญ เนื่องจากโลหะที่ต่างกัน จะตอบสนอง พลังของแม่เหล็กต่างกัน

ถ้าเหรียญนั้นมีส่วนประกอบที่ถูกต้อง มันก็จะชะลอความเร็วลงพอเหมาะ ทำให้ตกจากราง วิ่งลงไปในทิศทางที่ไม่กระทบกับคานเบี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องกีดขวาง แต่จะไปกระทบคานแยกเหรียญ ซึ่งอยู่ต่ำลงมาในมุมตกกระทบ อันเหมาะสม ส่งเหรียญให้ลงสู่ช่อง "ยอมรับ" ส่วนเหรียญที่หนักไป และที่ได้รับผลกระทบ จากพลังแม่เหล็ก น้อยเกินไปจะตกไปกระทบคานเบี่ยง แล้วกระดอนไปอีกด้าน ของคานแยก ไหล

 

ตู้หยอดเหรียญอิเล็กทรอนิก

ตู้หยอดเหรียญรุ่นล่าสุด ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิก ตรวจสอบ ความเป็นตัวนำไฟฟ้า ของเหรียญว่า ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากน้อยเพียงใด เหรียญที่ผ่านการทดสอบในขั้นนี้จะเข้าไปในช่องหนึ่ง แล้วกลิ้งตามทางลาด ที่อยู่ระหว่างแม่เหล็กสองชิ้น ความเร็วของเหรียญขณะผ่านแม่เหล็กออกมา จะขึ้นอยู่กับ ส่วนประกอบทางโลหะของมัน อุปกรณ์ที่ใช้วัดความเร็วของเหรียญนั้น ประกอบด้วย ไดโอดเปล่งแสงและเครื่องวัดแสง ถ้าวัดความเร็วได้ค่าตรงกับ ที่อยู่ในความจำ ของเครื่อง ช่องก็จะเปิดรับเหรียญนั้น ถ้าไม่ตรงกัน เครื่องก็จะคายเหรียญออกมา บางตู้อาจตั้งโปรแกรมให้ตรวจเหรียญได้ถึง 8 ชนิด

ตู้หยอดเหรียญยังอาจตั้งโปรแกรมให้ทอนเงินได้ด้วย ระบบตรวจสอบจะระบุค่า ของเหรียญ ในขณะที่มันกลิ้งผ่านไป เมื่อเหรียญไปสุดทางแล้ว ไมโครชิปก็จะปล่อย เงินทอนที่ถูกต้องจากที่เตรียมไว้ในตู้ ล้วนเป็นเหรียญที่มีค่าน้อยกว่า เหรียญที่หยอด เข้าไป

เอื้อเฟื้อข้อมูลจาก หนังสือ รู้รอบ ตอบได้ จากหนังสือ รีดเดอร์

 

' Please keep your inbox empty to keep your membership status active. '

No comments: